esmaspäev, 12. mai 2014

OLGA SÕTNIK (ÜKSIKKANDIDAAT)

Olga Sõtnik
kandidaat nr 179

Olen veendunud, et nii nagu Eesti inimesed, peavad ka kandidaadid ja valitud saadikud olema võimalikult mitmekülgse taustaga – erinevast soost, rahvusest ja vanusest ja ka erinevate poliitiliste vaadetega. Noore kuid kogenud poliitiku- ja liberaalina leian, et Eesti ja Euroopa Liit peavad palju rohkem tähelepanu pöörama inimeste individuaalsetele valikutele, väärtustama mitmekülgsust ja austama vabaturumajanduse põhimõtteid. Osutudes valituks liitun ALDE ehk Euroopa Liberaalide ja Demokraatide Allianssi fraktsiooniga.
Euroopa Parlamendis hakkan tegelema järgmiste teemadega.
1. Kõik me peame olema seaduste ja riigi ees võrdsed ja meil peavad olema võrdsed võimalused, õigused ja kohtusused. Kahjuks see reaalses elus tihti nii ei ole. Igapäevaselt kogevad paljud meist ebavõrdset kohtlemist. Näiteks saavad naised kolmandiku võrra vähem palka kui mehed ja on alaesindatud nii poliitikas kui ka äris. Samas on meeste eluiga lühem ning poisid langevad tihedamini haridussüsteemist välja. Samuti kogevad ebavõrdusust erinevad vähemused – rahvus- ja, keelevähemused, LGBT ja puuetega inimesed. Euroopa Parlamendi saadikuna saan ma suuremad võimalused tegutsemaks eesmärgil, et Eesti ühiskond muutuks tolerantsemaks ja inklusiivsemaks kõikide vähemuste suhtes.
2. Oleme harjunud, et inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine Euroopas on loomulik osa meie elust. Peame neid põhivabadusi väärtustama ja hoidma. Euroopa konkurentsivõime tõstmiseks ning uute investeeringute meelitamiseks peame ühtse turu põhimõtteid veelgi laiendama tervishoius, digitaalmajanduses, energeetikas, transpordis, finantssektoris jne.
Üheks teguriks, mis takistab hoogsamat majanduskasvu on kõrge töötuse määr. Erilist muret tekitab paljudes ELi riikides eriti kõrge noorte ja pikaajaliste töötute osakaal ühiskonnas. Noorte töötuse vähendamiseks tuleb viia ellu Noorte Garantii – ehk üleeuroopaline finantsinstrument selle spetsiifilise töötuseliigi vähendamiseks. Samuti tuleb toetada väike- ja keskmisi ettevõtteid, sest just nemad loovad uusi töökohti ja vajavad tõhusaid ning lihtsaid finantsinstrumente oma tegevuse arendamiseks. Euroopa peab saama kohaks, kust tulevad kõige innovaatilisemad ja ägedamad idufirmad.
3. E-Eesti on tänu tublidele ja pühendunud ettevõtetele, toetavale avalikule sektorile ja julgetele visionääridele saanud tugevaks rahvusvaheliseks brändiks. Meil on olemas kogemused ja kompetents e-riigi, piiriüleste e-teenuste ja küberkaitse valdkonnas ehk meil on olemas kõik eeldused, et saada e-Euroopa eestvedajaks. Koos ELga peame tagama kõikidele eurooplastele juurdepääsu kiirele internetile ning looma tõelise ühisturu telekommunikatsiooni sektoris.

Euroopa Parlamendis hakkan seisma selle eest, et igaüks omaks kontrolli oma andmete privaatsuse üle, et oleks tagatud sõna-, väljendus- ja infovabadus ning et EL kaitseks võrgu neutraalsuse põhimõtteid. Inimeste massiline jälgimine ja kõnede pealtkuulamine peab olema keelatud. EL peab jõuliselt kaitsma oma kodanike õigusi suhtluses suurte korporatsioonidega. 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar